Podstwy prawne działania
Schemat struktury organizacyjnej
Rodzaj i ilość stanowisk
Regulamin organizacyjny KP PSP
Osoby sprawujące funkcje i ich kompetencje
Sposoby przyjmowania i załatwiania spraw
Struktura własności i majątek
Zasady finansowania Państwowej Straży Pożarnej
Rejestry i ewidencje
Działalność operacyjna
Działalność kontrolno-rozpoznawcza
Stronę odwiedziło:207955

ver.04.04.08 

Zadania organów PSP w zakresie działalności kontrolno-rozpoznawczej
 
    Zadania i obowiązki Państwowej Straży Pożarnej są określone przez kilkanaście aktów prawnych. Nadrzędne znaczenie mają ustawy: z dnia 24 sierpnia 1991 r. o ochronie przeciwpożarowej (Dz. U. z 2002r. Nr 147, poz. 1229) oraz o Państwowej Straży Pożarnej (Dz. U. z 2002r Nr 147, poz. 1230), definiujące główne pojęcia dotyczące ochrony przeciwpożarowej i tworzące podstawy do działania Państwowej Straży Pożarnej.
Akty te są podstawą działalności kontrolno rozpoznawczej, stanowiącej istotną część ochrony przeciwpożarowej.Ochrona przeciwpożarowa polega na realizacji przedsięwzięć, mających na celu ochronę życia, zdrowia, mienia lub środowiska przed pożarem, klęską żywiołową lub innym miejscowym zagrożeniem poprzez m.in. zapobieganie powstawaniu i rozprzestrzenianiu się pożaru, klęski żywiołowej lub innego miejscowego zagrożenia. Rozumie się przez to zapewnienie koniecznych warunków ochrony technicznej nieruchomościom i ruchomościom oraz tworzenie warunków organizacyjnych i formalnoprawnych zapewniających ochronę ludzi i mienia, a także przeciwdziałających powstawaniu lub minimalizujących skutki pożaru, klęski żywiołowej lub innego miejscowego zagrożenia. Ustawa o ochronie przeciwpożarowej nakłada w związku z powyższym szereg obowiązków na osoby fizyczne, prawne, organizacje lub instytucje korzystające ze środowiska, budynków obiektów lub terenów.
       Wykonanie tych obowiązków sprawdza Państwowa Straż Pożarna, przeprowadzając czynności kontrolno – rozpoznawcze z zakresu ochrony przeciwpożarowej.
Ustawa o PSP w art. 1 określa następujące zadania organów PSP w zakresie zapobieganie powstawaniu i rozprzestrzenianiu się pożaru, klęski żywiołowej lub innego miejscowego zagrożenia:
- rozpoznawanie zagrożeń pożarowych i innych miejscowych zagrożeń,
- nadzór nad przestrzeganiem przepisów przeciwpożarowych,
- prowadzenie prac naukowo-badawczych w zakresie ochrony przeciwpożarowej oraz ochrony ludności.
Zadania te są realizowane poprzez następujące jednostki organizacyjne PSP:
1)      Komendę Główną,
2)      komendy wojewódzkie,
3)      komendy powiatowe (miejskie),
4)      szkoły oraz ośrodki szkolenia,
5)      jednostki badawczo-rozwojowe,
6)      Centralne Muzeum Pożarnictwa.
 
     Zadania związane z rozpoznawaniem zagrożeń pożarowych i innych miejscowych zagrożeń oraz nadzorem nad przestrzeganiem przepisów przeciwpożarowych realizowane są w pierwszym rzędzie przez komendanta powiatowego PSP. Komendant powiatowy  PSP jest organem właściwym w postępowaniu administracyjnym w sprawach związanych z wykonywaniem zadań i kompetencji PSP (art. 11a. ustawy o PSP).
Jego zadania (art. 13 ustawy o PSP) w zakresie działalności kontrolno – rozpoznawczej obejmują:
- rozpoznawanie zagrożeń pożarowych i innych miejscowych zagrożeń,
- nadzorowanie przestrzegania przepisów przeciwpożarowych, 
- wstępne ustalanie przyczyn oraz okoliczności powstania i rozprzestrzeniania się pożaru.
 
      Zadania te realizowane są poprzez przeprowadzanie czynności kontrolno – rozpoznawczych (art. 23 ustawy o PSP). W związku z tym osoba uprawniona do przeprowadzenia tych czynności ma prawo (art. 25 ustawy o PSP):
1) wstępu do wszystkich obiektów i pomieszczeń, z wyłączeniem części mieszkalnej oraz stanowiących własność bądź zarządzanych przez:
a) Siły Zbrojne Rzeczypospolitej Polskiej, Policję, Urząd Ochrony Państwa i Straż Graniczną,
b) obce misje dyplomatyczne, urzędy konsularne bądź inne instytucje międzynarodowe korzystające z immunitetów dyplomatycznych lub konsularnych,
2) żądania wyjaśnień w sprawach związanych z ujawnionymi nieprawidłowościami. Komendant powiatowy PSP, w razie stwierdzenia naruszenia przepisów przeciwpożarowych, uprawniony jest w drodze decyzji administracyjnej do (art. 26 ustawy o PSP):
-  nakazania usunięcia stwierdzonych uchybień w ustalonym terminie,
wstrzymania robót (prac), zakazania używania maszyn, urządzeń lub środków transportowych oraz eksploatacji pomieszczeń, obiektów lub ich części, jeżeli stwierdzone uchybienia mogą powodować zagrożenie życia ludzi lub bezpośrednie niebezpieczeństwo powstania pożaru - decyzje te podlegają natychmiastowemu wykonaniu.
     Organem odwoławczym od ww. decyzji jest komendant wojewódzki PSP (art. 27 ustawy o PSP).
W postępowaniu administracyjnym organem wyższego stopnia w stosunku do komendanta wojewódzkiego PSP jest Komendant Główny PSP (art. 11a. ustawy o PSP). Zgodnie z art. 9 ustawy o PSP Komendant Główny PSP jest centralnym organem administracji rządowej, podległym ministrowi właściwemu do spraw wewnętrznych.
   
     W ustawach, ze względu na ich ogólny charakter, zawarto tylko podstawowe zadania, uprawnienia i obowiązki w zakresie działalności kontrolno – rozpoznawczej.
Tryb, zakres i szczegółowe zasady przeprowadzania czynności kontrolno-rozpoznawczych określa Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 24 października 2005 r. w sprawie czynności kontrolno – rozpoznawczych przeprowadzonych przez Państwową Straż Pożarną (Dz.U. nr 225, poz. 1934).
Poniżej przedstawiono w skrócie najważniejsze zapisy tego rozporządzenia. Zakres czynności kontrolno – rozpoznawczych:
1)      niezgodności z przepisami przeciwpożarowymi,
2)      niezgodności rozwiązań technicznych zastosowanych w obiekcie budowlanym z   
         wymaganiami ochrony przeciwpożarowej,
3)      niezgodności wykonania obiektu budowlanego z projektem budowlanym - pod           
         względem ochrony przeciwpożarowej,
4)      warunki wpływające na spełnienie wymogów bezpieczeństwa w zakładzie stwarzającym
         zagrożenie wystąpienia poważnej awarii przemysłowej,
5)      wyniki rozpoznawania możliwości i warunków do prowadzenia działań ratowniczych przez
         jednostki ochrony przeciwpożarowej,
6)      wyniki rozpoznawania innych miejscowych zagrożeń,
7)      przyczyny powstania i okoliczności rozprzestrzeniania się pożaru,
8)      przyczyny powstania, okoliczności rozprzestrzenienia się oraz skutki poważnej awarii
         przemysłowej, z uwzględnieniem rodzaju i ilości substancji niebezpiecznych, które
         przedostały się do środowiska; 
 
       Obowiązki strażaka przeprowadzającego czynności kontrolno – rozpoznawcze
O zamiarze i terminie przeprowadzenia czynności zawiadamia się kontrolowanego na piśmie z określeniem:
1)      zakresu czynności,
2)      przewidywanego czasu trwania tych czynności,
3)      miejsca ich prowadzenia,
4)      imienia i nazwiska strażaka. Przed przystąpieniem do czynności strażak jest obowiązany
         okazać kontrolowanemu upoważnienie do ich przeprowadzenia, legitymację służbowa oraz
         doręczyć zawiadomienie o przeprowadzeniu czynności, a także zapoznać kontrolowanego z
         jego prawami i obowiązkami.  
 
       Obowiązki kontrolowanego
Kontrolowany jest obowiązany umożliwić kontrolującemu przeprowadzenie czynności kontrolno-rozpoznawczych, a w tym:
1)   udzielić niezbędnych informacji i wyjaśnień w sprawach objętych zakresem tych czynności oraz
        wyrazić zgodę na sporządzenie dokumentacji fotograficznej,
2)   umożliwić dostęp do obiektów, urządzeń i innych składników majątkowych, w stosunku, do 
      których mają być przeprowadzone czynności,
3)   zapewnić wgląd w dokumentację i prowadzone ewidencje objęte zakresem czynności,
4)   umożliwić sporządzenie kopii niezbędnych dokumentów,
5)   zapewnić warunki do pracy, w tym w miarę możliwości, samodzielne pomieszczenie i miejsce
      do przechowywania dokumentów,
6)   udostępnić środki łączności i inne konieczne środki techniczne, jakimi dysponuje, w zakresie
      niezbędnym do przeprowadzania czynności.
Kontrolowany wykonuje powyższe obowiązki natychmiast po zażądaniu ich wykonania przez kontrolującego, chyba że nie jest to możliwe ze względu na okoliczności przeprowadzania czynności. W takim przypadku obowiązki te kontrolowany wykonuje w terminie wyznaczonym przez kontrolującego. 
 
      Strażak ma prawo wstępu oraz poruszania się po terenie objętym czynnościami na podstawie legitymacji służbowej, bez potrzeby uzyskiwania przepustki, z zastrzeżeniem wynikającym z art. 25 ustawy o PSP.  
Dokumentowanie czynności kontrolno – rozpoznawczych  
Z ustaleń dokonanych w toku czynności strażak sporządza protokół, którego oryginał jest obowiązany doręczyć bez zbędnej zwłoki właściwemu miejscowo komendantowi powiatowemu (miejskiemu) PSP.
Protokół podpisują strażak oraz kontrolowany albo osoba przez niego upoważniona, po zapoznaniu się z treścią protokołu. W razie odmowy podpisania protokołu, strażak czyni o tym wzmiankę w protokole.
Kontrolowany lub osoba przez niego upoważniona mają prawo wniesienia zastrzeżeń do protokołu przed jego podpisaniem, o czym strażak jest obowiązany ich pouczyć.
Oryginał protokołu zatrzymuje strażak, a kopię doręcza się niezwłocznie kontrolowanemu.  
 
 
     Zapobieganie poważnym awariom przemysłowym         
 
Informacje ogólne  
Dyrektywą Rady 96/82/WE z 9 grudnia 1996 roku w sprawie zarządzania zagrożeniami poważnymi awariami z udziałem substancji niebezpiecznych, zwaną Dyrektywą Seveso II lub Comah (wcześniej obowiązującą była Dyrektywa Rady 82/501/EWG z 24 czerwca 1982 roku w sprawie zagrożenia poważnymi awariami przez niektóre rodzaje działalności przemysłowe), w Unii Europejskiej wprowadzono wymagania bezpieczeństwa, dotyczące sfery zapobiegania poważnym awariom przemysłowym i ograniczania ich skutków. Dostosowywanie przepisów polskich do prawa UE w tym obszarze, znalazło swe odzwierciedlenie w Ustawie z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. Nr 62 poz.627 z późn. zmianami).
      Ustawa ww.  wprowadza w Polsce dwie kategorie obiektów stwarzających zagrożenie wystąpienia poważnej awarii przemysłowej: zakłady o zwiększonym ryzyku i o dużym ryzyku wystąpienia awarii. Kwalifikacja zakładu do jednej z tych dwu kategorii związana jest z ilością substancji niebezpiecznych znajdujących się w obiekcie. Przepisy Unii Europejskiej oraz dostosowane do nich regulacje krajowe wprowadzają obowiązek samodzielnego dokonania identyfikacji obiektu niebezpiecznego przez zarząd zakładu, w którym znajdują się lub mogą powstać w razie awarii niebezpieczne substancje chemiczne wymienione w kryteriach kwalifikacyjnych.            
      Ustawa „Prawo ochrony środowiska w art. 248 ust.4 ustala zasadę dotyczącą kryteriów kwalifikacyjnych. Zgodnie z omawianym zapisem ustawy kryteria składają się z dwóch wykazów:
-        substancji niebezpiecznych wymienionych z nazwy wraz z ilościami decydującymi o
         zaliczeniu zakładu do kategorii  zwiększonego lub dużego ryzyka powstania poważnej awarii
         przemysłowej,
-        następujących kategorii substancji: bardzo toksyczne, toksyczne, utleniające, wybuchowe,
            łatwo palne, wysoce łatwopalne, skrajnie łatwo palne, niebezpieczne szczególnie dla ludzi i   
         środowiska wraz z odpowiednimi wartościami progowymi.
 
      Na podstawie delegacji zawartej w Ustawie Prawo ochrony środowiska art.248 ust.3 zostało opracowane rozporządzenie (Ministra Gospodarki z dnia 9 kwietnia 2002 r. w sprawie rodzajów i ilości substancji niebezpiecznych, których znajdowanie się w zakładzie decyduje o zaliczeniu go do zakładu o zwiększonym ryzyku albo zakładu o dużym ryzyku wystąpienia poważnej awarii przemysłowej, Dz. U. Nr 58, poz.535), w którym ustalono kryteria kwalifikacyjne oraz zasady zaliczania obiektów do kategorii zwiększonego lub dużego ryzyka wystąpienia awarii.              
       Wymagania stawiane właścicielom lub zarządcom zakładów różnią się znacznie w zależności od tego do której kategorii ryzyka dany zakład zostanie zakwalifikowany.
Wspólnymi obowiązkami prowadzących zakłady o zwiększonym i o  dużym ryzyku wystąpienia awarii są:
a.      zgłoszenie działalności do właściwego organu PSP (zakład o zwiększonym ryzyku do
         komendanta powiatowego, natomiast zakład o dużym ryzyku do komendanta
         wojewódzkiego), do wiadomości wojewódzkiemu inspektorowi ochrony środowiska,
b.      sporządzenie programu zapobiegania poważnym awariom przemysłowym, a następnie
         przedłożenie go właściwemu organowi PSP, do wiadomości wojewódzkiemu inspektorowi
         ochrony środowiska.
  

Podmiot udostępniający informacje

KP PSP Przysucha
Osoba odpowiedzialna za treśćArtur Kucharski
Osoba wprowadzająca dane do BIPRobert Barski
Data wytworzenia informacji2005-11-04
Data udostępnienia informacji w BIP2005-11-04
Data ostatniej aktualizacji2013-04-29
 
Web site engine's code is Copyright © 2003 by OSI Go3.pl. All Rights Reserved.