Podstwy prawne działania
Schemat struktury organizacyjnej
Rodzaj i ilość stanowisk
Regulamin organizacyjny KP PSP
Osoby sprawujące funkcje i ich kompetencje
Sposoby przyjmowania i załatwiania spraw
Struktura własności i majątek
Zasady finansowania Państwowej Straży Pożarnej
Rejestry i ewidencje
Działalność operacyjna
Działalność kontrolno-rozpoznawcza
Stronę odwiedziło:207952

ver.10.04.07

 

 

 

 

Zadania w zakresie operacyjno-szkoleniowym.

 
- analizowanie stanu operacyjnego zabezpieczenia obszaru powiatu oraz opracowywanie
  planów ratowniczych powiatu i ich bieżąca aktualizacja,
- przygotowywanie projektów umów zawieranych z jednostkami ochrony
  przeciwpożarowej, innymi służbami, inspekcjami, strażami, instytucjami oraz
  podmiotami, które dobrowolnie zgodziły się współdziałać w akcjach
  ratowniczych,
- organizowanie współpracy z innymi podmiotami w zakresie prowadzenia
  działań ratowniczych, koordynowanie prac w zakresie    funkcjonowania
  Krajowego Systemu Ratowniczo-Gaśniczego,
- przygotowywanie dokumentacji w sprawach dotyczących tworzenia lub
  likwidacji jednostek ochrony przeciwpożarowej, w tym jednostek ratowniczo
  -gaśniczych,
- prowadzenie ewidencji jednostek wchodzących w skład Krajowego Systemu
  Ratowniczo-Gaśniczego powiatu,
- analizowanie stanu wyposażenia jednostek ratowniczo – gaśniczych i innych
  jednostek Krajowego Systemu Ratowniczo – Gaśniczego oraz
  przedstawianie wniosków w tym zakresie,
- zapewnienie funkcjonowania Powiatowego Stanowiska Kierowania w tym
  ustalanie potrzeb w zakresie jego wyposażenia w sprzęt i urządzenia 
  umożliwiające dysponowanie oraz kierowanie siłami i środkami Krajowego
  systemu Ratowniczo – Gaśniczego na obszarze powiatu oraz umożliwiające
  współpracę z Wojewódzkim Stanowiskiem Koordynacji Ratownictwa,
- sporządzanie analiz i wniosków z działań ratowniczych prowadzonych przez 
  jednostki Krajowego Systemu Ratowniczo – Gaśniczego, 
- prowadzenie ewidencji zaistniałych zdarzeń oraz wydawanie niezbędnych 
  za świadczeń,
- planowanie systemów łączności dyspozycyjnej, dowodzenia i
  współdziałania, a także systemów alarmowania na obszarze powiatu oraz
  obsługa urządzeń monitoringu pożarowego i alarmowania,
- nadzorowanie gotowości operacyjnej jednostek włączonych do Krajowego
  Systemu Ratowniczo – Gaśniczego,
- analizowanie gotowości operacyjno – technicznej na podstawie raportów
  dobowych oraz prowadzonych kontroli, a także przedstawianie  wniosków w
  tym zakresie,
- przygotowanie pododdziałów do działań w ramach odwodów operacyjnych,
- współdziałanie w zakresie operacyjnego zabezpieczenia powiatów
  sąsiednich,
- realizacja zadań związanych z funkcjonowaniem Powiatowego Zespołu
  Reagowania Kryzysowego,
- prowadzenie szkolenia członków ochotniczych straży pożarnych w zakresie
  ratownictwa,
- organizowanie zajęć wychowania fizycznego i imprez sportowych,
- prowadzenie  okresowej oceny sprawności fizycznej strażaków oraz 
  prowadzenie spraw z zakresu szkolenia i doskonalenia zawodowego
strażaków,
- wykonywanie innych czynności wynikających z art. 1 ust. 2 ustawy z dnia
  24sierpnia 1991 roku o Państwowej Straży Pożarnej /Dz.U. Nr 88, poz. 400 z  późniejszymi zmianami/. 

.

.

.

.

Podmiot udostępniający informacje

KP PSP Przysucha
Osoba odpowiedzialna za treść

Marcin Sokół

Osoba wprowadzająca dane do BIPRobert Barski
Data wytworzenia informacji2005-11-04
Data udostępnienia informacji w BIP2005-11-09
Data ostatniej aktualizacji

2013-04-29

Web site engine's code is Copyright © 2003 by OSI Go3.pl. All Rights Reserved.