Podstwy prawne działania
Schemat struktury organizacyjnej
Rodzaj i ilość stanowisk
Regulamin organizacyjny KP PSP
Osoby sprawujące funkcje i ich kompetencje
Sposoby przyjmowania i załatwiania spraw
Struktura własności i majątek
Zasady finansowania Państwowej Straży Pożarnej
Rejestry i ewidencje
Działalność operacyjna
Działalność kontrolno-rozpoznawcza
Stronę odwiedziło:207955

ver. 03.04.06 Funkcje i kompetencje

 

Komendant Powiatowy Państwowej Straży Pożarnej w Przysusze 


Komendant wykonuje swoje zadania przy pomocy komendy powiatowej PSP w Przysusze 

 

Do zadań Komendanta powiatowego należy:

 

1.   kierowanie komendą powiatową PSP,
2.   organizowanie jednostek ratowniczo-gaśniczych,
3.   organizowanie na terenie powiatu krajowego systemu ratowniczo-gaśniczego,
4.   dysponowanie oraz kierowanie siłami i środkami krajowego systemu        ratowniczo-
      gaśniczego na obszarze powiatu poprzez swoje stanowisko        kierowania,
5.   kierowanie jednostek organizacyjnych PSP z  obszaru powiatu do akcji ratowniczych i
      humanitarnych poza granicę państwa , na podstawie wiążących Rzeczpospolitą Polską umów i
      porozumień międzynarodowych,
6.   analizowanie działań ratowniczych prowadzonych na obszarze powiatu przez podmioty
      krajowego systemu ratowniczo-gaśniczego,
7.    organizowanie i prowadzenie akcji ratowniczej,
8.    współdziałanie z komendantem gminnym ochrony przeciwpożarowej, jeżeli taki komendant został
        zatrudniony w gminie,
8a. współdziałanie z komendantem gminnym zaiązku ochotniczych straży pożarnych,
9.   rozpoznawanie zagrożeń pożarowych i innych miejscowych zagrożeń,
10. opracowanie planów ratowniczych na obszarze powiatu,
11. nadzorowanie przestrzegania przepisów pożarowych,
12. wykonywanie zadań z zakresu ratownictwa,
13. wstępne ustalanie przyczyn i oraz okoliczności powstania i rozprzestrzeniania       się pożaru
     oraz miejscowego zagrożenia,
14. organizowanie szkolenia i doskonalenia pożarniczego,
15. szkolenie członków ochotniczych straży pożarnych,
16.  inicjowanie przedsięwzięć w zakresie kultury fizycznej i sportu z udziałem podmiotów krajowego
       systemu ratowniczo-gaśniczego na obszarze powiatu,
17. wprowadzanie podwyżaszonej gotowości operacyjnej w komendzie powiatowej PSP  w sytuacji
     zwiekszonegoprawdopodobieństwa katastrofy naturalnej lub awarii technicznej, której skutki
     mogą zagrozić życiu lub zdrowiu dużej liczby osób, mienia w wielkich rozmiarachalbo
     środowisku na znacznych obszarach oraz w przypadku wystąpienia i utrzymania się
     wzmożonego zagrożenia pżarowego,
18. współdziałanie z zarządem powiatowym związku ochotniczych straży pożarnych
19. prowadzenie inspekcji gotowości operacyjnej OSP na obszarze powiatu, pod względem
     przygotowania do działań ratowniczych,
20. realizowanie zadań wynikajacych z innych ustaw.

 

 Zastępca Komendanta Powiatowego Państwowej Straży Pożarnej w Przysusze 

 

Podczas nieobecności Komendanta Powiatowego, jego zadania i kompetencje realizuje wyznaczony zastępca.

Zastępca Komendanta Powiatowego sprawuje nadzór nad komórkami organizacyjnymi pionu operacyjnego.

 

Dowódca Jednostki Ratowniczo-Gaśniczej PSP w Przysusze 

Jednostka Ratowniczo-Gaśnicza jest komórką organizacyjną PSP wyposażoną w specjalistyczny sprzęt przydatny do walki z pożarami, klęskami zywiołowymi i innymi miejscowymi zagrożeniami.

Jednostką ratowniczo- Gaśniczą kieruje Dowódca Jednostki ratowniczo- Gaśniczej przy pomocy zastępcy Dowódcy oraz dowódców zmian służbowych.


 

Podmiot udostępniający informacjeKP PSP Przysucha
Osoba odpowiedzialna za treść

Elżbieta Lewandowska

Osoba wprowadzająca dane do BIPRobert Barski
Data wytworzenia informacji2005-11-04
Data udostępnienia informacji w BIP2005-11-04
Data ostatniej aktualizacji

2017-02-28

Web site engine's code is Copyright © 2003 by OSI Go3.pl. All Rights Reserved.