Podstwy prawne działania
Schemat struktury organizacyjnej
Rodzaj i ilość stanowisk
Regulamin organizacyjny KP PSP
Osoby sprawujące funkcje i ich kompetencje
Sposoby przyjmowania i załatwiania spraw
Struktura własności i majątek
Zasady finansowania Państwowej Straży Pożarnej
Rejestry i ewidencje
Działalność operacyjna
Działalność kontrolno-rozpoznawcza
Stronę odwiedziło:196884

ver. 03.04.06 Funkcje i kompetencje

 

Komendant Powiatowy Państwowej Straży Pożarnej w Przysusze 


Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Przysusze stanowi aparat pomocniczy Komendanta Powiatowego Państwowej Straży Pożarnej w Przysusze.

Komendant Powiatowy wykonuje zadania wynikające z ustaw; o ochronie przeciwpożarowej, o Państwowej Straży Pożarnej, ze statutu Powiatu, innych przepisów i ustaw wykonawczych oraz zadania związane z pełnieniem funkcji I zastępcy przewodniczącego zespołu do spraw ochrony przeciwpożarowej i ratownictwa.

 

Do zadań Komendanta powiatowego należy:

 

1.   kierowanie komendą powiatową PSP,
2.   organizowanie jednostek ratowniczo-gaśniczych,
3.   organizowanie na terenie powiatu krajowego systemu ratowniczo-gaśniczego,
4.   dysponowanie oraz kierowanie siłami i środkami krajowego systemu        ratowniczo-
      gaśniczego na obszarze powiatu poprzez swoje stanowisko        kierowania,
5.   organizowanie i prowadzenie akcji ratowniczej,
6.   współdziałanie z komendantem gminnym ochrony przeciwpożarowej, jeśli       komendant taki
      został zatrudniony w gminie,
7.   rozpoznawanie zagrożeń pożarowych i innych miejscowych zagrożeń,
8.   opracowanie planów ratowniczych na obszarze powiatu,
9.   nadzorowanie przestrzegania przepisów pożarowych,
10. wykonywanie zadań z zakresu ratownictwa,
11. wstępne ustalanie przyczyn i oraz okoliczności powstania i rozprzestrzeniania       się pożaru
     oraz miejscowego zagrożenia,
12. organizowanie szkolenia i doskonalenia pożarniczego,
13. szkolenie członków ochotniczych straży pożarnych,
14. współdziałanie z zarządem powiatowym Związku Ochotniczych Straży       Pożarnych
     Rzeczpospolitej Polskiej.

 

 

 Zastępca Komendanta Powiatowego Państwowej Straży Pożarnej w Przysusze 

 

Podczas nieobecności Komendanta Powiatowego, jego zadania i kompetencje realizuje wyznaczony zastępca.

Zastępca Komendanta Powiatowego sprawuje nadzór nad komórkami organizacyjnymi pionu operacyjnego, technicznymi środkami informatycznymi oraz realizuje zadania z zakresu spraw obronnych i ochrony informacji niejawnyc.

 

Dowódca Jednostki Ratowniczo-Gaśniczej PSP w Przysusze 

Jednostka Ratowniczo-Gaśnicza jest komórką organizacyjną PSP wyposażoną w specjalistyczny sprzęt przydatny do walki z pożarami, klęskami zywiołowymi i innymi miejscowymi zagrożeniami.

Jednostką ratowniczo- Gaśniczą kieruje Dowódca Jednostki ratowniczo- Gaśniczej przy pomocy zastępcy Dowódcy oraz dowódców zmian służbowych.

 

Do obowiązków dowódcy Jednostki Ratowniczo-Gaśniczej należy w szczególności:

 

1  utrzymanie Jednostki Ratowniczo-Gaśniczej w należytej gotowości do działań                        
   ratowniczo-gaśniczych,
2  dysponowanie siłami i środkami Jednostki Ratowniczo-Gaśniczej, dowodzenie  
    nimi oraz analizowanie działań przez jednostkę,
3  organizowanie szkolenia i doskonalenia zawodowego oraz wychowania fizycznego
    i sportu załogi Jednostki Ratowniczo-Gaśniczej,
4  zapewnienie właściwej dyscypliny wewnętrznej oraz regulaminowego toku służby,
5  wnioskowanie w sprawach doboru osób na poszczególnych stanowiskach
    służbowych w Jednostce Ratowniczo-Gaśniczej oraz w innych sprawach
    kadrowych,
6  opracowywanie i współdziałanie w opracowaniu planów operacyjnych,
7  zapewnienie właściwego stanu technicznego sprzętu, wyposażenia obiektów i
    urządzeń Jednostki Ratowniczo-Gaśniczej oraz nadzór nad ich właściwym
    użytkowaniem i konserwacją,
8  tworzenie warunków do osiągania wysokiego poziomu wiedzy i umiejętności oraz
    sprawności fizycznej strażaków w Jednostce Ratowniczo-Gaśniczej
    przestrzegania przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy,
9  prowadzenie czynności kontrolno-rozpoznawczych zagrożeń, w tym również
    innych niż pożarowe, a w szczególności dotyczących:
    - zapewnienia osobom przebywającym w budynkach, obiektach itp. warunków
      szybkiej ewakuacji w przypadku wystąpienia zagrożenia,
    - przygotowanie budynków, obiektów do prowadzenia działań ratowniczych,
10  wstępne ustalanie przyczyn i okoliczności powstania i rozprzestrzeniania się
      pożarów oraz innych miejscowych zagrożeń,
11  współdziałanie z innymi służbami ratowniczymi na obszarze działania,
12  nadzór nad zapewnieniem właściwych warunków bhp, porządku, czystości i
      estetyki pomieszczeń oraz posesji,
13  wszechstronna znajomość podległych strażaków, ich przydatności służbowej,
      poziomu wyszkolenia i zdyscyplinowania,
14  wykonywanie czynności związanych z operacyjnym przygotowaniem terenu,
      obiektów i urządzeń do działań ratowniczo-gaśniczych z własnej inicjatywy, jak
      również na zlecenie właściwych organów,
15  współudział w organizowaniu szkoleń i ćwiczeń z jednostkami Ochotniczych
      Straży Pożarnych wchodzącymi w skład Krajowego Systemu Ratowniczo-
      Gaśniczego.

 

Podmiot udostępniający informacjeKP PSP Przysucha
Osoba odpowiedzialna za treść

Elżbieta Lewandowska

Osoba wprowadzająca dane do BIPRobert Barski
Data wytworzenia informacji2005-11-04
Data udostępnienia informacji w BIP2005-11-04
Data ostatniej aktualizacji

2009-05-14

Web site engine's code is Copyright © 2003 by OSI Go3.pl. All Rights Reserved.